Header image
Header image 
 
O.S.P.A. Timisoara
 
  

 

 
 
Bine aţi venit

Unitate specializată, dispunând de un personal tehnic de specialitate, bază materială adecvată şi o bogată experienţă (acumulată în cca. 50 de ani de activitate) care îşi fundamentează recomandările pe un bogat volum de date obţinute în câmpurile proprii de experienţă, execută indiferent de forma de proprietate la preţuri accesibile:

 • Studii pedologice, pedohidrologice, geotehnice pentru o gamă diversificată de lucrări materializate în proiecte pentru sistematizarea, amenajarea şi organizarea teritoriului, pentru înfiinţarea şi modernizarea plantaţiilor de pomi şi viţă-de-vie, a pajiştilor, a serelor şi solariilor, irigaţii, desecări, orezării, amenajamente silvice şi piscicole, reconstrucţie ecologică, protecţia şi ameliorarea resurselor de sol şi a mediului înconjurător în agricultură şi silvicultură.
 • Studii agrochimice pentru utilizarea raţională a îngrăşămintelor şi amendamentelor, a dejecţiilor zootehnice şi a nămolurilor de la staţiile de epurare orăşeneşti.
 • Efectuează bonitarea şi zonarea ecologică a plantelor agricole precum şi stabilirea clasei de calitate (fertilitate) a terenurilor pentru întocmirea părţii calitative a cadastrului agricol, precum şi pentru  necesităţi diverse (impozitare, arendare, schimburi de terenuri, monitorizarea concesionării  etc.).
 • Analize speciale (serie mică şi mare) pentru determinarea calităţii apelor, furajelor, îngrăşămintelor.
 • Analize de sol pentru studii pedologice şi agrochimice
 • Analize de îngrăşăminte chimice, organice, nămolurile zootehnice şi de la staţiile de epurare
 • Analize de ape folosite în agricultură
 • Analize de plante
 • Acordă consultaţii, referitoare la impactul asupra mediului a proiectelor de investiţii şi răspunde calificat la orice problemă ivită în existenţa unei exploataţii agricole.
 • Efectuează cercetări ştiinţifice în câmpurile experimentale proprii amplasate în zone pedoclimatice caracteristice, pentru fundamentarea şi optimizarea aplicării îngrăşămintelor noi şi a unor surse neconvenţionale în vederea omologării lor în agricultură, studiul proceselor fizice, chimice şi biologice ale solului, în vederea fundamentării soluţiilor de ameliorare şi protecţia resurselor de sol, precum şi de exprimare a fertilităţii terenurilor prin echivalare în produse de origine vegetală sau animală.
 • Participă la programele naţionale şi zonale de cercetare ştiinţifică în diferite domenii din agricultură, silvicultură sau piscicultură, cercetări interdisciplinare, etc.
 • Răspunde diverselor probleme privind protecţia, ameliorarea şi folosirea eficientă a solului şi de caracterizarea terenurilor agricole în funcţie de cerinţele managementului unei exploataţii agricole în context similar cu alte activităţi tehnice precum omologarea soiurilor, controlul calităţii seminţelor, protecţia plantelor, a pădurilor şi a mediului în vederea realizării unui echilibru agro-silvo-cinegetic etc. obiective esenţiale ale activităţii de producţie şi cercetare agricolă şi silvică, sarcini ce decurg din programele prioritare ale MAPDR  în domeniu.

Copyrite© O.S.P.A. Timisoara 2017