Activitățile Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice ​

OSPA Timiș este instituţie publică, care se finanţează din venituri proprii, care provin:
De la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în baza
contractelor încheiate cu Direcţia pentru Agricultură Timiș alocă fonduri pentru finaţarea cheltuielilor
anuale necesare:
– elaborării studiilor pedologice si agrochimice pentru Sistemul naţional de monitorizare sol-teren
şi banca de date aferentă pentru agriculturã;
– participării reprezentanţilor OSPA la întrunirea organismelor internaţionale de specialitate;
– realizării şi reactualizãrii periodice a Sistemului judetean de date;
Veniturile proprii se constituie şi din fonduri atrase de la alţi beneficiari, decât cei prevăzuţi

pentru:
– studii pedologice si încadrarea terenurilor agricole în clase de calitate, în vederea furnizãrii
datelor necesare sistemului de impozite și taxe pentru stabilirea corectã a obligațiilor fiscale ale
contribuabililor pe teritorii administrative și la nivel de deținãtor;
– studii pedologice și de bonitare a terenurilor agricole, în scopul stabilirii sarcinilor ce revin
asupra terenurilor agricole ca urmare a circulației juridice a acestora;
– studii pedologice și bonitarea terenurilor agricole, în vederea concesionãrii, arendãrii, comasãrii
parcelelor pe proprietari/exploatații, obținerea creditului ipotecar;
– documentații de evaluare a terenurilor agricole potrivit legii;
– studii de evaluare, prognozã și avertizare pentru determinarea efectelor economice și ecologice
ale lucrãrilor de îmbunãtãțiri funciare, precum și pentru terenurile degradate;
– studii pedologice pentru fundamentarea proiectelor privind impactul unor însușiri ale solului
asupra obiectivelor social-economice;
– studii de impact și ale bilanțului de mediu pentru obținerea autorizației de mediu, potrivit
prevederilor legale;
– studii de specialitate privind poluarea solului;
– studii pedologice necesare aplicãrii prevederilor legale pentru scoaterea definitivã sau
temporarã a terenurilor din circuitul agricol și stabilirea corectã a taxelor aferente;
– studii pedologice necesare aplicării prevederilor legale pentru schimbarea categoriei de folosinţă
a terenurilor;
– analizarea şi eliberarea avizului pentru documentaţiile întocmite de beneficiari, necesare în
vederea obţinerii avizelor pentru schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor;
– documentaţiile de schimbare a categoriei de folosinţă a terenurilor agricole;
– studii pedologice pentru silviculturã;
– studii pedologice pentru agricultura ecologică;
– studii pedologice pentru fundamentarea proiectelor de redare în circuitul productiv a terenurilor
degradate şi poluate sau pentru prevenirea și combaterea aridizãrii;
– studii de specialitate pentru înfiinţarea plantațiilor de livezi, vii, amenajãri orizicole și legumicole,
silvice și piscicole și alte amenajãri agrosilvice;
– studii și analize de sol specifice privind calitatea terenurilor, poluarea mediului și altele, solicitate
de autoritățile centrale pentru mediu, agricultură, finanțe, industrie şi comerţ, transporturi, dezvoltare și
prognoză etc.
– studii agrochimice pentru utilizarea raționalã și eficientã a îngrãşãmintelor și amendamentelor;
– studii agropedologice privind exploatarea raționalã și eficientã a terenurilor agricole;
– studii de planificare a utilizãrii optime a terenurilor agricole;
– cercetări stiințifice, inclusiv în câmpurile experimentale proprii și parcele de referințã, testãri sau
verificãri de produse și tehnologii de producție pentru agriculturã, direct sau în colaborare;

– supravegherea și controlul privind respectarea legilor cu privire la protecția solului;
– supravegherea și controlul modului de aplicare și respectare a reglementãrilor privind utilizarea
îngrãșãmintelor;
– alte analize care privesc solul, apa de irigat, îngrãşãmintele şi amendamentele;
– îndeplinirea oricăror alte atribuţii în domeniul fondului funciar.